CPU

Show
 • cpu-intel-e2180
  cpu-intel-e2180
  • Series: Intel – Pentium Dual-Core
  • Socket type: Intel – Socket 775 (Socket T / LGA775)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 65 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.00GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 800 MHz
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
 • cpu-intel-e2180
  cpu-intel-e2180
  • Series: Intel – Pentium Dual-Core
  • Codename (Tên mã): Intel – Wolfdale
  • Socket type: Intel – Socket 775 (Socket T / LGA775)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 45 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.60GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 800 MHz
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
 • cpu-intel-e2180
  cpu-intel-e2180
  • Series: Intel – Pentium Dual-Core
  • Codename (Tên mã): Intel – Wolfdale
  • Socket type: Intel – Socket 775 (Socket T / LGA775)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 45 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.80GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 800 MHz
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
 • cpu-intel-pentium-e5700-3-00-ghz-2m-l2-cache-socket-775-800mhz-fsb
  cpu-intel-pentium-e5700-3-00-ghz-2m-l2-cache-socket-775-800mhz-fsb
  • Series: Intel – Pentium Dual-Core
  • Codename (Tên mã): Intel – Wolfdale
  • Socket type: Intel – Socket 775 (Socket T / LGA775)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 45 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.00GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 800 MHz
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
 • cpu-intel-e2180
  cpu-intel-e2180
  • Series: Intel – Pentium Dual-Core
  • Codename (Tên mã): Intel – Wolfdale
  • Socket type: Intel – Socket 775 (Socket T / LGA775)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 45 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.80GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 1066 MHz
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
 • cpu-intel-core2-duo-desktop-e7400-2-80ghz-3mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  cpu-intel-core2-duo-desktop-e7400-2-80ghz-3mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  • Series: Intel – Core 2 Duo
  • Codename (Tên mã): Intel – Wolfdale
  • Socket type: Intel – Socket 775 (Socket T / LGA775)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 45 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.93GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 1066 MHz
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
 • cpu-intel-pentium-dual-core-g850
  cpu-intel-pentium-dual-core-g850
  • Series: Intel – Pentium
  • Codename (Tên mã): Intel – Ivy Bridge
  • Socket type: Intel – Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 22 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.80GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s – 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 650
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):55
 • cpu-intel-pentium-dual-core-g850
  cpu-intel-pentium-dual-core-g850
  • Series: Intel – Pentium Dual-Core
  • Codename (Tên mã): Intel – Ivy Bridge
  • Socket type: Intel – Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 22 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.00GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s – 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 650
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):55
 • cpu-intel-pentium-dual-core-g850
  cpu-intel-pentium-dual-core-g850
  • Series: Intel – Pentium Dual-Core
  • Codename (Tên mã): Intel – Ivy Bridge
  • Socket type: Intel – Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 22 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.10GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s – 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):55
 • cpu-intel-pentium-g3240-3-1ghz-3mb-l3-cache-socket-1150-5-gt-s-dmi
  cpu-intel-pentium-g3240-3-1ghz-3mb-l3-cache-socket-1150-5-gt-s-dmi
  • Series: Intel – Pentium Dual-Core
  • Codename (Tên mã): Intel – Haswell
  • Socket type: Intel – Socket LGA 1150
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 22 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.10GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s – 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 350
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):53
 • cpu-intel-core2-duo-desktop-e6600-2-40ghz-4mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  cpu-intel-core2-duo-desktop-e6600-2-40ghz-4mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  • Series: Intel – Pentium Dual-Core
  • Codename (Tên mã): Intel – Wolfdale
  • Socket type: Intel – Socket 775 (Socket T / LGA775)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 45 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.50GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 800 MHz
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
 • cpu-intel-pentium-dual-core-e5400-2-70ghz-2mb-l2-cache-fsb-800mhz-socket-775-tray
  cpu-intel-pentium-dual-core-e5400-2-70ghz-2mb-l2-cache-fsb-800mhz-socket-775-tray
  • Series: Intel – Pentium Dual-Core
  • Codename (Tên mã): Intel – Wolfdale
  • Socket type: Intel – Socket 775 (Socket T / LGA775)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 45 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.70GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 800 MHz
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
 • cpu-intel-core2-duo-desktop-e6600-2-40ghz-4mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  cpu-intel-core2-duo-desktop-e6600-2-40ghz-4mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  • Series: Intel – Core 2 Duo
  • Codename (Tên mã): Intel – Wolfdale
  • Socket type: Intel – Socket 775 (Socket T / LGA775)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 45 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.06GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 1066 MHz
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
 • cpu-intel-pentium-g2020-2-90ghz-3mb-l3-cache-socket-1155-5-gt-s-dmi
  cpu-intel-pentium-g2020-2-90ghz-3mb-l3-cache-socket-1155-5-gt-s-dmi
  • Series: Intel – Pentium
  • Socket type: Intel – Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 22 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.90GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s – 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 650
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):55
 • cpu-intel-core-2-duo-e6300-1-86ghz-2mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  cpu-intel-core-2-duo-e6300-1-86ghz-2mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  • Series: Intel – Pentium Dual-Core
  • Codename (Tên mã): Intel – Sandy Bridge
  • Socket type: Intel – Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.70GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s – 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 850
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65